מדיניות פרטיות

חברת Roeto - רואטו 515953958 ("רואטו" או "החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר אותו היא מפעילה. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת רואטו בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("מידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות" בהתאמה), אותו היא אוספת אודותיך או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים בhttps://www.roeto.co.il/terms ("תנאי השימוש"). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. סמכות השיפוט והדין החל על מדיניות פרטיות זו הינה כמפורט בתנאי השימוש.

רואטו רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תשלח בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באתר.

 1. כללי

ייתכן ובכדי שנוכל לספק לך שירותים, תידרש לספק לרואטו פרטים מסוימים אודותיך או אודות צדדים שלישיים, לרבות שמך, תעודת הזהות שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק שלך, כתובת, מספר טלפון, מיקוד ("המידע"). ייתכן שהפרטים שתספק לרואטו, יאומתו כנגד מידע אודותיך הנמצא בידי רואטו, או כנגד כל מידע דומה הנמצא בחזקת צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לרואטו כדין.

פרט למידע שיועבר על ידך, נבקש להבהיר כי בזמן השימוש שלך בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע שחלקו מזהה אותך באופן אישי, לרבות באמצעות האפשרות ליצור עימנו קשר. בנוסף, נאסף גם מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, כגון שירותים בהם התעניינת, העמודים בהם צפית כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.  המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם לכל דין.

 1. רואטו משתמשת בכלים ובאמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך, וכן דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו במידת הצורך. רואטו מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

 2. מדיניות הפרטיות חלה על סוגים שונים של מידע אודותיך אשר נאסף על ידינו: המידע האישי המזהה שמסרת כאשר נרשמת לקבלת השירותים, מידע אודותיך שנמסר לצורך יצירת קשר עמך, המידע האישי שמועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים הן אודותיך והן אודות צדדים שלישיים וכן מידע שנאסף לגביך בזמן הגלישה באתר, או בעת עשיית שימוש בשירותים, לרבות מידע אודות צדדים שלישיים.

 3. המידע שנקלט ממכשירך מתועד על ידי רואטו באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלך ותיעוד של דפים בהם גלשת. בהסכמתך לתנאי השימוש כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.

 4. רואטו עושה שימוש במידע אודותיך למטרות שיפורטו להלן. כאשר אתה נרשם לאתר או לקבלת השירותים, ובעצם השימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מאשר ונותן הסכמתך כי רואטו תשתמש במידע כאמור למטרות שלהלן:

 1. כדי לאפשר שימוש בשירותים שמציע האתר.

 2. כדי להציג למשתמשים מידע ונתונים, לרבות גישה לשירותים ושימושיות.

 3. כדי לבצע ניטור של שימושך בשירותים שמציעה רואטו.

 4. כדי לשפר לך ולמשתמשים נוספים את שימושיות השירותים.

 5. בכדי שרואטו תוכל לזהות וכן למנוע שימושים שאינם רצויים או נאותים באתר או בשירותים.

 6. לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר, כפי שפורסמו באתר.

 7. לצורך ביצוע ניתוחים (לרבות ניתוח סטטיסטי), בהתאם לצרכים של רואטו.

 8. לשם דיוור וקשר עמך.

ככל שאינך מעוניין שרואטו תעשה שימוש במידע למטרות המפורטות בסעיף ‏1.4 לעיל נבקשך להימנע מלעשות שימוש בשירותים (וכן להימנע מהרשמה לאתר).

 1. בהרשמתך לאתר ועשית השימוש בשירותיך, אתה מצהיר שידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים שמסרת וכי מסירת המידע נעשית בהסכמתך המלאה וכן מרצונך החופשי.

 2. הנך מסכים לשימוש במידע המועבר כמפורט במדיניות פרטים זו, וכן מאשר כי השימוש במידע ונתונים אלו לא יזכה אותך בכל תמורה, פיצוי או סעד, או ייחשב כפגיעה בפרטיותך.

 3. אם הנך מתנגד לשימוש בפרטיך, או מעוניין להסיר את עצמך ממאגר המידע של רואטו, יש להודיע על כך בהודעה בכתב בכתובת הדוא"ל המפורטת מטה. במקרה זה, רואטו תפעל בהתאם להודעתך בכתב (אלא אם  הודעתך זו סותרת חובה על פי דין).

 4. המידע אודותיך שנאסף על ידי רואטו נשמר במאגר המידע שלה. אנו מאחסנים מידע באתרים שונים, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

 1. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

 1. רואטו לא תמכור, תמסור, תשכיר, או תעביר את המידע, או חלק ממנו, לצד שלישי כזה או אחר, מבלי לקבל את הסכמה מפורשת ממך לכך.

 2. על אף האמור, רואטו רשאית לחשוף מידע לגביך, או חלק ממנו, לצדדי ג' כלשהם במקרים הבאים:

 1. חשיפת המידע או חלקו לצדי ג' חיונית לשם אספקת השירותים. אלא אם נאמר אחרת, לצדי ג' אלו אין זכות להשתמש במידע מעבר למטרה שלשמה רואטו מספקת אותו.

 2. מסירת המידע נדרשת על פי החוק או במסגרת הליכים משפטיים.

 3. אם יימצא כי פעלת לעניין השירותים או האתר בצורה שמפרה את תנאי השימוש, או לצורך תרמית מסוג כלשהו.

 4. במסגרת משא ומתן או מכירת עסקי החברה (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות.
 5. במסגרת יחסי החברה עם קבלני משנה בתחומים שונים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מפרסמים, מנהלי סיכונים, סוכנים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות או צדדים אחרים אשר קשורים באספקת השירותים ו/או שירותי החברה לצרכי השירותים הניתנים על ידם.

 1. במסגרת האתר או מתן השירותים, יכול שיופיעו לינקים לאתרי אינטרנט של צדי ג'. יובהר – רואטו לא קשורה וכן אינה אחראית על מדיניות הפרטיות של אתרים אלו, וממליצה לך לבחון כל מדיניות פרטיות בנפרד, ממקרה למקרה.

 1. Cookies 

 1. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן שמועבר למכשיר בו אתה עושה שימוש (מחשב, טלפון וכדומה) באמצעות שרת אינטרנט. קובץ טקסט זה הוא לא תוכנת מחשב ואינו מסוגל לקרוא את המידע המצוי על גביו, או לבצע פעילות כלשהי בעניינו. מטרת השימוש ב- Cookie היא לצורך זיהוי מהיר – כך, שרתי רואטו יוכלו לזהות אותך כשאתה חוזר ומשתמש בשירותים (או חלק מהם) או כשאתה מבקר באתרים אחרים, במהירות וביעילות.

 2. בהסכמתך לתנאים המפורטים כאן ובשימושך בשירותים אתה מאשר ומתיר לרואטו ל"השתיל" Cookie על גבי מכשירך, להשתמש במידע הנמצא ב -Cookie, ולזהותך לפי ה-Cookie. נציין כי ייתכן שחלק מהעוגיות בהן אתר רואטו עושה שימוש מקורן בצד שלישי, לרבות Google Analytics ו/אוFacebook Pixel  ו/או YouTube וכדומה.

 3. רואטו יכולה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מידע אודות רואטו והשירותים באתרים בהם תגלוש ("אתרים של צד שלישי"), וזאת באמצעות Cookies. במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן שיאסף מידע לגביך. רואטו עשויה לעשות שימוש במידע זה כפי שפורט לעיל.  

רואטו לא אחראית בכל צורה ואופן לתפעול אתרים של צד שלישי או לתוכן בהם. יודגש – מדובר באתרים עצמאיים באופן מוחלט, ובהתאם נמליץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו.

 1. לידיעתך – יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש כך שהוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני לעניין חסימת קבצי Cookies, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. תוכל לגשת להסבר אודות סדר התהליך האמור בלשונית "עזרה" של הדפדפן. אולם, אם תשבית את קבצי ה- Cookies זה עשוי לפגוע בשירותים שתקבל מאתרי אינטרנט, מפאת מחסור במידע אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

אנו מזמינים אותך לפנות לרואטו בכל שאלה הנוגעת למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@roeto.co.il