-  -

תקנון הרשמה

תקנון זה ("תקנון ההרשמה") מסדיר את הרשמתך לשירותים אותם מספקת רואטו ("רואטו") ולאתר האינטרנט אותו היא מפעילה. אנא קרא בעיון את התנאים הרשומים]

 לעיל ובנוסף את תנאי השימוש באתר בכתובת https://www.roeto.co.il/terms  ("תנאי השימוש") ואת מדיניות הפרטיות של רואטו בכתובת https://www.roeto.co.il/privacy  ("מדיניות הפרטיות") המהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומהווים יחדיו מקשה אחת המסדירה את שימושך באתר. למונחים שאינם מוגדרים בתקנון ההרשמה תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו יינתנו לך בכפוף להסכמתך ולעמידתך בכל התנאים המפורטים בתקנון ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. חתימתך מטה על גבי תקנון זה תהוו הסכמה לתנאים אלו.

 2. האתר משמש כמערכת הפעלה אשר נועדה לתת שירות המקשר בין סוכני ביטוח ("משתמשים") לבין לקוחותיהם ומהווה פלטפורמה למשתמשים לניהול המידע בנוגע ללקוחות אלו ("מידע לקוחות"). המערכת משמשת לאחסון מידע המתקבל מהמשתמשים בקשר עם פוליסות שונות או מוצרים שונים אותם הם משווקים ללקוחותיהם וסידורו באתר באופן שיאפשר צפייה ואחזור המידע למשתמשים או למורשים מטעמם.

 3. מידע לקוחות מהאתר יימסר אך ורק למשתמשים שנרשמו לשירות או לגורמים שאושרו על ידם ובאמצעות האזור האישי באתר. מובהר כי ברירת המחדל היא כי כל משתמש, בהיותו סוכן ביטוח מורשה, רשאי לגשת למידע הלקוחות בעצמו בלבד באמצעות אמצעי גישה פרטניים שיונפקו לו. עם זאת, משתמש רשאי, בהודעה מפורשת מראש ובכתב ובאישור רואטו להגדיר מורשה גישה מטעמו.

 4.  באישור תקנון זה, אתה מצהיר כי אתה בעל רישיון מתאים לעיסוקך, ופועל על פי דין, וככל שיש צורך בכך - בעל רישיון סוכן ביטוח. חידוש הרישיון והמצאתו לרואטו הינה באחריות המשתמשים בלבד. במידה וימצא כי פג תוקפו של רישיון סוכן או הרישיון נשלל, הותלה או הותנה מכל סיבה שהיא, רואטו תהיינה רשאית למנוע מהמשתמש את ביצוע השירותים מבלי שיהיה למשתמש כל טענה לרואטו בקשר עם כך.

 5. המערכת משמשת להצגת מידע הלקוחות בלבד, רואטו איננה אחראית על מידע לקוחות זה או כל מידע אחר הנמסר לה מהמשתמשים או הלקוחות, לרבות נכונות המידע. מידע הלקוחות נותר בבעלותם המלאה של הסוכנים וכל אחריות לנכונותו, תקינותו, איכותו, טיבו ודיוקו חלה עליהם בלבד. המערכת מספקת גיבוי לקבצי מידע המוזנים למערכת (בין אם על ידי הסוכנים ובין אם על ידי הלקוחות), דוגמת פרודוקציה שהועלתה על ידי הסוכנים ומי מתעמם. עם זאת מובהר כי מידע שיועבר לרואטו מכספות ו/או מהמבטחים עצמם אינו מגובה במערכותיה וכי האחריות לגיבוי כאמור חלה על המשתמשים בלבד.

 6. המשתמש מתחייב כי מידע הלקוחות שנשמר על שרתי רואטו ומוצג באתר נאסף כדין, ובמסגרת מאגר מידע כדין, וכי המשתמש הינו בעל הזכויות הקנייניות והחוזיות להעביר את מידע הלקוחות לאתרי רואטו ולפרסם אותם בהתאם לתנאי הסכם זה. המשתמש מצהיר כי במהלך מתן השירותים, יישאר מידע הלקוחות בבעלותו המלאה או שיישאר המשתמש בעל הזכות לעשות שימוש במידע הלקוחות ולהעבירם לרואטו. במקרה של סוכנות עם מספר משתמשים קשורים אך ורק אלו המוגדרים בעלי המידע יהיו רשאים לביצוע פעולות רגישות, קבלת מידע מלא, ניתוק מידע, גיבוי, ופעולות דומות.

 1. בעת הרשמה באתר יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים אודותיו. יש לוודא כי הפרטים הנמסרים הינם נכונים ומדויקים. במידה ומשתמש העביר בעת רישומו פרטים שגויים, חסרים, מוטעים או אינם מדויקים בכל צורה שהיא, יראו בכך משום הפרה של הוראות תקנון זה, ורואטו תהיה זכאית להפסיק את שימושו של המשתמש באתר ולמנוע ממנו גישה למידע אותו העביר.

 2. במהלך מתן השירותים ייתכן ויועבר להחזקת ולטיפול רואטו מידע אודות צדדים שלישיים שנאסף על המשתמש, לרבות מידע פיננסי רגיש. הנך מתחייב לכך שהמידע אודות צדדים שלישיים כאמור לעיל נאסף, נשמר ומטופל בהתאם לכל דין, לרבות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ולכך שאין בהעברת המידע לרואטו, בשמירת המידע על שרתי רואטו או במתן השירותים על ידינו לעלות לכדי הפרה של כל חוק, תקנה, הנחייה רגולטורית או הוראת הסכם כלשהיא. הנך מתחייב לשפות את רואטו בגין כל בגין כל הפסד, נזק או חסר, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה כתוצאה מהפרה של סעיף זה.

 3. כחלק מהשירותים אותם מספקת רואטו למשתמשים, ניתן יהיה במקרים מסוימים לשלוח מסרים ללקוחותיהם של המשתמשים, לרבות באמצעות הודעות SMS והודעות דואר אלקטרוני, באמצעות אתר האינטרנט. משלוח ההודעות ייעשה אך ורק בהתאם לכל דין, ובפרט בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. האחריות לקבל את הסכמת המשתמשים למשלוח הודעות ומסרים כאמור לעיל ושימוש מושכל בשירותים אלו אותם מספקת רואטו הינה על המשתמש בלבד ואין ולא תהיינה לרואטו כל אחריות בגינן. המשתמש מתחייב לפצות את רואטו על כל נזק שייגרם לה (לרבות שכר טרחת עורכי דינה והוצאות) כתוצאה ממשלוח הודעות כאמור.

 4. בהתאם לאמור בסעיף ‏8 לעיל, כל הודעת דואר אלקטרוני אשר יצאה משרתי האתר מטעם המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד. קבלת אישור קבלתו של הדואר האלקטרוני אצל לקוחותיהם של המשתמשים הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.

 5. רואטו רשאית להפסיק את ההתקשרות מול כל משתמש בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות הפרה של סעיף מסעיפי התקנון, תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי תשלום מצד המשתמש של התמורה (כהגדרתה לעיל) תהא רואטו רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר בכפוף למתן התראה למשתמש על אי התשלום ומתן ארכה של 14 יום למשתמש להסדירו. מובהר כי עד אשר יוסדר התשלום רשאית רואטו לעכב את מידע הלקוחות של המשתמש המצוי ברשותה.

 6. תקופת מתן השירותים על פי הסכם זה הנה לזמן בלתי קצוב. על אף האמור לעיל, כל צד יוכל להודיע על סיום התקשרות, וזאת בהודעה מראש של 30 ימים. במידה ורואטו הפסיקה את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, תסתיים תקופת מתן השירותים, לאלתר.

 7. בעבור רישום כמשתמש באתר ומתן זכות השימוש באתר ישלם המשתמש לרואטו תשלום חודשי או שנתי קבוע ותשלומים נוספים כמפורט בנספח 1 לתקנון ההרשמה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, שכותרתו "תנאי תשלום לרכישת רישיון שימוש במערכת Roeto" ("התמורה"). מובהר כי תשלום זה עשוי להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה של רואטו ובכפוף להודעה מראש של 60 יום למשתמש.

 8. ייתכן ורואטו תעשה שימוש בגורם צד שלישי לצורך סליקה וחיוב של מנגנוני אשראי. המשתמש מודע לכך כי תשלום בגין שרות כלשהו שניתן לו על ידי האתר, ייגבה באמצעות מערכת הסליקה, וכי רואטו לא תהא אחראית לכל מקרה של גניבה, הונאה , פישינג, פריצה, מכירת פרטים והפצת פרטי חיוב של כל משתמש באתר.

 9. המשתמש ישפה את רואטו, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 10. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 11. אם ברצונך לקבל הצעות שיווקיות, פרסומות או דיוור ישיר מרואטו לגבי מוצרים או שירותים שאנו סבורים כי עלולים לעניין אותך אנא סמן זאת כעת: