-  -

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") מסדירים את תנאי השימוש באתר (כהגדרתו להלן) אותו מפעילה Roeto - רואטו 515953958. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש שלהלן  לפני השימוש בו. כל גורם העושה שימוש או המנסה לעשות שימוש באתר ("משתמש") מסכים לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן). אם אינך מסכים לתנאי שימוש המפורטים כאן, או לחלק מהם, אנא המנע מלעשות שימוש באתר האינטרנט.

אם הנך קטין (מתחת לגיל 18), נבקש כי תקרא את תנאי השימוש בעיון יחד עם האפוטרופוס שלך. אם אתה או אפוטרופוס לא מאשרים ומסכימים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, או לחלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים באתר לכל מטרה שהיא.

רואטו רשאית לעדכן, להוסיף, לערוך ולשנות את תנאי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת. תנאי השימוש המעודכנים ביותר יופיעו באתר תחת הקישור "תנאי שימוש באתר". נדגיש – שימושך באתר (כמשתמש רשום או מזדמן) מהווה הסכמה לתנאים אלה, כפי שישתנו מעת לעת (בהתאם למופיע באתר).

אם ישנה סתירה או אי התאמה בין הקבוע בתנאי השימוש במסמך זה לבין המצוין בדפים אחרים באתר, גובר האמור בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הוראות התקנון (כהגדרתו להלן) הוראות התקנון יגברו.

הנך מוזמן ליצור קשר עם מפעילי האתר בכל נושא על ידי מילוי טופס פניה בעמוד יצירת הקשר באתר.

 1. כללי
 1. מדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות")  זמינה בhttps://www.roeto.co.il/privacy  ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 2. מטעמי נוחות תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, ואולם כל האמור בהן מכוון לנשים ולגברים כאחד.

 3. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפן.

 4. תנאי השימוש באתר מופנים אליך באופן אישי, אך במקרה שאתה פועל עבור בית עסק או בשמו תנאי השימוש המפורטים במסמך זה יחולו הן עליך והן על בית העסק.

 1. הגדרות
 1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

 1. "האתר" – אתר האינטרנט של רואטו שכתובתו: https://www.roeto.co.il, או כל סאב-דומיין של רואטו.

 2. "המכשיר" – לרבות ציוד התקשורת, המחשב, המודם, הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפון סלולרי חכם) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך השימוש בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע.

 3. "התקנון" – תקנון המשתמש עליו חותם כל משתמש רשום באתר.

 1. השימוש באתר
 1. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר על פי הכללים המפורטים להלן בלבד. חל איסור להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע במסמך זה, אלא אם קיבלת את הסכמת רואטו, מראש ובכתב ובאופן מפורש לעשות כך, ובכפוף לתנאי ההסכמה:

 1. הרשות להשתמש באתר היא למטרות פרטיות בלבד או למטרות עסקיות בכפוף ובהתאם לחתימה על התקנון. חל איסור להעתיק, להשתמש, או לאפשר לאחר להשתמש, בתכנים מתוך האתר, לרבות בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת.

 2. חל איסור על ביצוע פעולות לעניין עיצובו של האתר, תכנים המופיעים בו, או קוד המקור שלו. בייחוד, אין לבצע באתר (או בכל חלק ממנו, לרבות מידע המופיע בו) את הפעולות הבאות: הכנסת שינויים, שידור, הצגה, הנדוס לאחור, העמדה לרשות הציבור, שכפול, העתקה, הפצה, פרסום, מכירה, יצירת יצירה נגזרת וכד'.

 3. חל איסור על הפעלת (או אישור אפשרות הפעלת) כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, למטרת חיפוש, אחזור אוטומטי, סריקה, שכפול או העתקה או של חומרים או תכנים המופיעים באתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת מאגרים או אוספים שיכילו תכנים או מידע מהאתר.

 4. חל איסור על ביצוע כל מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים באתר, במטרה להגיע לדפים פנימיים אליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking).  

 5. חל איסור על הצגת תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר.

 6. חל איסור על הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, פרוטוקול או אביזר, המשנים את העיצוב שלהם כמופיע באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהו ובפרט תוכן מסחרי לרבות פרסומות, אלא אם הדבר אושר על ידי רואטו.

 7. חל איסור על יצירת קישורים לאתר מכל אתר המכיל תכנים לא חוקיים או בלתי הולמים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או תכנים שהפרסום שלהם מנוגד לחוק או שפועלים לעידוד פעילות המנוגדת לחוק.

 8. חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, שהם לא דף הבית של האתר ("קישור עמוק") וחל איסור להציג, או לפרסם תכנים אלו בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לאתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה להשתמש בו ולצפות בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר באופן ישיר לתמונה, אלא לעמוד המלא שבו היא מופיעה). כמו כן על כתובתו המלאה של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך. חל איסור לשנות, לערוך, לסלף או להסתיר כתובת זו וכן להחליפה בכל כתובת אחרת.

 9. על אף האמור לעיל, בכפוף להסכמתה של רואטו וכחלק מקבלת השירותים על פי התקנון, יתכן ויתאפשר למשתמש לבצע קישור עמוק או העברת קישורים לעמודים ספציפיים בתוך האתר לצדדים שלישיים. לרואטו הזכות והרשות להורות לך לבטל באופן מיידי קישורים כאמור, בהתאם לשיקול דעתה. במקרה זה, אתה מחויב לבטל את הקישור העמוק מיד ולא תהיה לך כל טענה, תלונה, דרישה או תביעה כלפי רואטו בעניין זה.

 10. רואטו אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מתוך האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאלה בכל אופן או דרך. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל פרסום של התכנים, לרבות קישור או הצגה שלהם, שנעשה על ידך.

 1. אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של רואטו בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. רואטו שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון ללא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי רואטו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. רואטו רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי רואטו בעניין זה. רואטו לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את רואטו בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

 2. אתה מתחייב להימנע מלבצע כל אחת מהפעולות או המעשים המפורטים:

 1. התחזות לאדם, חברה או ישות משפטית אחרת, העושה שימוש בשירותים.

 2. הטענה, שליחה או שידור של חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן לגרום להגבלת השימוש, להרוס או להפריע (לרבות כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש רואטו או לקוחותיה, ספקיה ושותפיה העסקיים.

 3. הצפת השרתים באמצעותם מופעלים השירותים באתר בדואר, לרבות דואר זבל          (spam).

 4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

 5. פגיעה בכל צורה או אופן בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת בשירותים.

 6. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (worm), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר שמטרתו איחזור, אינדוקס או איתור מידע באתר או בשירותים שמציע האתר, או כל כלי מסוג זה שמתוכנן לחשוף את מבנה הקוד או מאגר הנתונים באתר או בשירותים שמציע האתר.

 7. לקטוע או להפריע בכל דרך, לאתר או לשירותים שמציע האתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או לשירותים שמציע האתר.

 8. להעלות, להעביר או לשלוח באמצעות האתר או השירותים בו חומר או מסר בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני וכן מסר לא רלוונטי.

 9. לעשות כל שימוש באתר ובשירותים, בניגוד או שלא באופן ההולם את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, או שאינו חוקי או מוסרי.

 10. לעשות שימוש במידע באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר, מבלי לקבל את הסכמת רואטו מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי השימוש. מובהר כי אין באמור לעיל בכדי למנוע ממשתמש לעשות שימוש במידע שנמצא בבעלותו שהועלה לאתר.

 11. לאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים, או להציג את האתר בממשק או עיצוב אחרים או שונים מאלה שנקבעו על ידי רואטו, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה של רואטו לכך מראש ובכתב.

 12. להציג את האתר באופן הגורע או משנה בצורה כלשהי את התכנים בו.

 1. רואטו רשאית להסיר או לערוך מסרים שהעלית לאתר או לשירותים, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

 1. חשבון אישי מקוון ונתוני רישום
 1. כחלק מהשירותים שניתנים באתר, עשויה רואטו לאפשר לחלק מן המשתמשים, בכפוף לחתימה על התקנון, לאפשר לקבל ו/או למסור ו/או לבצע פעולות ו/או לקבל גישה למידע מסוים באופן מקוון ובאמצעות משתמש ייעודי אשר יקבל גישה לאזור אישי באתר ("האזור האישי"). השימוש באזור האישי נועד למשתמשים רשומים בלבד. במידה תקבל אמצעי גישה, לרבות שם משתמש וסיסמא ("אמצעי גישה"), עליך לשמור על פרטים אלו בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי ו/או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט. השימוש באמצעי הגישה הינו אישי בלבד, והנך רשאי להשתמש אך ורק באמצעי הגישה שהוקצה לך (ככל שהוקצה). הנך מאשר כי כל שימוש שייעשה במי מאמצעי הגישה שלך יראו בכך כאילו נעשה על ידך. הנך מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלך (גם אם נעשו על ידי אחר) והנך פוטר את רואטו מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור.

 2. ייתכן ובמסגרת הליך הרישום כאמור לעיל תידרש למסור פרטים לגביך, לרבות מספר טלפון, מספר תעודת זהות או כתובת ("נתוני הרישום"). אינך חייב למסור את נתוני הרישום, כולם או חלקם, אך מבלי למסרם ייתכן ולא תוכל ליהנות מהשירותים או השימושים הניתנים במסגרת האזור האישי או לחילופין בקשתך לקבל גישה לאזור אישי תדחה, בהתאם לשיקול דעתה של רואטו.

 1. קנין וקנין רוחני
 1. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, בשירותים המוצעים באתר ובכל תוכן אחר הכלול באתר הן של רואטו בלבד, או של צד ג' אחר, שנתן לרואטו את רשותו להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מרואטו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי רואטו לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.

 2. השם "רואטו", "Roeto", וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של רואטו. אין לך כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.

 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 5. רואטו אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום או לשמירה באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום או שמירה באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום או שמירה כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם כאמור. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

 6. הנך נותן בזאת לרואטו הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אודותיך או במידע אותו מסרת לרואטו אודות צדדים שלישיים ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידך או הנאסף אודותיך כמפורט תנאי השימוש, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של רואטו והיא הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. רואטו תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפיך. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לרואטו, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

 1. סעדים
 1. רואטו תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להגביל את גישתך לשירותים (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע העברת כספים ותשלומים) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

 2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך או אם היא סבורה הפרטים אותם מסרת אודותיך אינם נכונים ומדויקים.

 3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

 4. אם טרם שילמת אי אלו כספים אותם התחייבת לשלם לרואטו עבור שירותיה.

 5. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

 1. אחריות וסיכונים
 1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע או הזמין או כל קישור לאתר או פלטפורמה אחרים המופיעים בו או התוכנה עליה מתבסס האתר ניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהם (AS IS), וללא כל התחייבות מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאי שימוש אלו, לרבות בקשר להתחייבות או מצגים הנוגעים לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון והזמינות של מידע המופיע באתר, השימוש בו או התאמתו למטרה כלשהיא.

 2. רואטו לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהמידע המפורסם באתר או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או באפשרויות המסחריות המופיעות באתר, או בכל הקשור בהם.

 3. מובהר, כי מערכותיה של רואטו, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאחר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. רואטו משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

 4. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי רואטו בהתאם להנחיותיך ו/או הנחיותיו של מי שנחזה לך, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של רואטו. כמו-כן עליך להודיע מיד לרואטו על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בשמך ו/או במידע אודותיך. הנך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של רואטו.

 5. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, רואטו תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

 1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין ברואטו ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

 2. תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך.

 3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מרואטו באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

 1. הנך מתחייב לשפות ולפצות את רואטו, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לרואטו, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושך באתר באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת רואטו לראשונה בכתב.

 2. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

 3. ייתכן ובאמצעות האיזור האישי יתאפשר למשתמש להעביר מידע מסוים, כגון הודעות, מסמכים, דוחו"ת, דיווחים, בקשות וכד', לצדדים שלישיים (לרבות משתמשים אחרים). מובהר כי האחריות על המידע המועבר היא על המשתמש בלבד ואין רואטו אחראית על תוכן ההודעות והמידע או נכונותו.

 1. פרטיות 
 1. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע משימוש באתר. כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה.

 1. קישורים לאתרים חיצוניים
 1. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי לרואטו אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, רואטו אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רואטו בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

 2. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר.

 1.  פרסומות ומודעות
 1. ככל שבאתר יופיעו פרסומות ומודעות, אלו נמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

 2. רואטו לא תישא בכל אחריות לתכנים פרסומיים אלו, שיפורסמו באתר. רואטו אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. אין בכך כדי להוות המלצה או עידוד מטעמה של רואטו לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

 1. אבטחת השירותים
 1. רואטו אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

 1. הודעות ועדכונים 
 1. הודעות עדכון וכן הודעות אחרות מטעם רואטו, לרבות דואר פרסומי, יכול שיישלחו אליך באמצעות מערכת הדוא"ל, או על-ידי דואר רגיל או בהודעות טקסט או באמצעות פקסימיליה, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובות אותן בעת הרישום לשירותים, וזאת במקרה שאישרת את שליחת הודעות אלו.

 1. הודעה על תוכן מפר
 1. במקרה בו נתקלת בתוכן המפר כל דין, נבקשך להפנות את תשומת לבנו לכך על-ידי משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@roeto.co.il. 

 1. סמכות שיפוט
 1. השימוש בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.